De kosten van arbeid per land waar onze onderneming opereert.

De arbeidskosten per land kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals belastingen, sociale zekerheid, arbeidswetten en de hoogte van het minimumloon. Hieronder geef ik een algemeen overzicht van de arbeidskosten per land voor België, Duitsland en Frankrijk, inclusief wat werkgevers gemiddeld moeten betalen voor een werknemer:

België:

Arbeidskosten als percentage van de totale loonkosten: ongeveer 40-45%
Gemiddeld uurloon: € 16,76
Werkgeversbijdrage sociale zekerheid: ongeveer 25-35% van het brutoloon, afhankelijk van de sector


Duitsland:

Arbeidskosten als percentage van de totale loonkosten: ongeveer 30-35%
Gemiddeld uurloon: € 22,58
Werkgeversbijdrage sociale zekerheid: ongeveer 20-25% van het brutoloon, afhankelijk van de sector


Frankrijk:

Arbeidskosten als percentage van de totale loonkosten: ongeveer 35-40%
Gemiddeld uurloon: € 13,94
Werkgeversbijdrage sociale zekerheid: ongeveer 45% van het brutoloon
Let op: dit zijn gemiddelde cijfers en de werkelijke arbeidskosten kunnen verschillen afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type sector, het soort arbeidsovereenkomst, de hoogte van het salaris en de individuele situatie van de werknemer en werkgever.

Het klopt dat arbeidskosten, inclusief sociale zekerheidslasten en belastingen, een belangrijke kostenpost zijn voor werkgevers. Een lagere belastingdruk kan gunstig zijn voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid, omdat het de kosten voor werkgevers kan verminderen en daardoor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven kan verbeteren.

Het is echter belangrijk om op te merken dat sociale zekerheid en belastingen ook belangrijke inkomstenbronnen zijn voor overheden, die deze middelen gebruiken om publieke diensten te financieren, zoals gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur en sociale zekerheid. Het is dus een delicate balans tussen het handhaven van een gunstig ondernemingsklimaat en het bieden van voldoende middelen om publieke diensten te financieren.

In sommige landen worden persoonlijke belastingen geheven op inkomsten uit arbeid, waardoor het lijkt alsof werknemers dubbel worden belast. Dit kan echter worden gezien als een manier om de sociale zekerheid en publieke diensten te financieren, waarvan werknemers ook profiteren.

Het is aan de overheid om een evenwicht te vinden tussen het handhaven van een gunstig ondernemingsklimaat en het bieden van voldoende middelen om publieke diensten te financieren, en dit kan variëren afhankelijk van de economische en politieke situatie in een land.

Het is verkeerd om te suggereren dat een bepaalde sociale klasse superieur is en dat God deze klasse daarom meer heeft gemaakt dan andere. In plaats daarvan zou iedereen ongeacht hun achtergrond en sociaaleconomische status met dezelfde waardigheid en respect moeten worden behandeld. 🤣😂 Als een persoon in België 1 miljoen euro verdient, hangt het bedrag van de belasting die hij of zij moet betalen af van verschillende factoren, zoals de aard van het inkomen, de persoonlijke omstandigheden en de toepasselijke belastingtarieven en -regels. Over het algemeen geldt echter dat hoe hoger het inkomen, hoe hoger het belastingtarief zal zijn.

Voor de personenbelasting in België geldt een progressieve tariefstructuur met verschillende belastingschijven en -tarieven. De exacte belasting die een persoon op een inkomen van 1 miljoen euro moet betalen, hangt af van zijn of haar persoonlijke situatie, zoals het aantal personen ten laste, het al dan niet hebben van aftrekposten en andere factoren.

Om een idee te geven van de belasting die een persoon zou moeten betalen op een inkomen van 1 miljoen euro, kunnen we kijken naar de tarieven voor het aanslagjaar 2022 (inkomsten uit 2021) voor een alleenstaande zonder kinderen:

- De eerste schijf van 13.330 euro is vrijgesteld van belasting.
- Voor het inkomen tussen 13.330 euro en 27.830 euro bedraagt het tarief 25%.
- Voor het inkomen tussen 27.830 euro en 50.630 euro bedraagt het tarief 40%.
- Voor het inkomen tussen 50.630 euro en 89.790 euro bedraagt het tarief 45%.
- Voor het inkomen boven 89.790 euro bedraagt het tarief 50%.

Als we aannemen dat het inkomen van 1 miljoen euro uit loon of andere belastbare inkomsten bestaat, dan zou de totale belasting die een persoon verschuldigd is op basis van deze tarieven ongeveer 540.000 euro bedragen. Het exacte bedrag kan echter verschillen afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de belastingbetaler. Dat gezegd hebbende, sommige landen hebben lage of geen personenbelastingtarieven, zoals de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Qatar, Oman en Saoedi-Arabië. Andere landen hebben een progressieve personenbelastingstructuur met lagere tarieven voor lagere inkomens en hogere tarieven voor hogere inkomens, zoals Zwitserland, Noorwegen, Zweden en Denemarken.

Het is ook belangrijk op te merken dat het hebben van een laag personenbelastingtarief niet altijd betekent dat een land de "beste" economische omstandigheden heeft. Overheidsuitgaven, infrastructuur, toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en andere factoren spelen ook een belangrijke rol bij het beoordelen van het welzijn van de burgers. Ik zou bijvoorbeeld in Saoedi-Arabië niet wonen. Als u begrijpt wat ik bedoel 🙂..

Kortom, het is moeilijk om te zeggen welk land de beste personenbelastingtarieven heeft, omdat dit afhangt van vele factoren en persoonlijke omstandigheden.

Belastinggeld wordt door de overheid gebruikt om de publieke diensten te financieren, zoals gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur en sociale zekerheid. Het proces van het verdelen van belastinggeld verschilt van land tot land, maar over het algemeen wordt het geld toegewezen aan verschillende ministeries en overheidsorganisaties op basis van prioriteiten en beleidsdoelen.

Een burger kan het gebruik van belastinggeld controleren door gebruik te maken van openbare informatiebronnen, zoals jaarlijkse begrotingen en financiële rapporten van de overheid. Deze documenten bieden inzicht in hoeveel geld er wordt toegewezen aan verschillende ministeries en overheidsorganisaties, en wat de doelstellingen zijn van deze uitgaven.

Sommige landen hebben ook toezichthoudende instanties die verantwoordelijk zijn voor het controleren van de besteding van belastinggeld, zoals auditcommissies en rekenkamers. Deze instanties zijn onafhankelijk van de overheid en hebben tot taak om toezicht te houden op de besteding van publieke middelen en om de transparantie en verantwoording van overheidsuitgaven te waarborgen.

Een andere manier waarop burgers het gebruik van belastinggeld kunnen controleren, is door deel te nemen aan openbare consultaties en bijeenkomsten van de overheid, waar ze feedback kunnen geven en vragen kunnen stellen over de besteding van publieke middelen.

Al met al is het belangrijk voor burgers om actief betrokken te zijn bij de besluitvorming over de besteding van belastinggeld en om hun zorgen en suggesties kenbaar te maken aan de overheid en de toezichthoudende instanties.

Ontvangsten van de FOD Financiën /
Ontvangsten toegewezen aan andere overheden

https://view.genial.ly/627a50f06d03f400118df95e

e-DEPO

Slapende tegoeden

Ontvangsten uit erfloze nalatenschappen

Ontvangsten uit de verkoop van onroerende en roerende goederen


May be an image of text that says 'Vergelijking België met andere landen Als % van de arbeidskosten, data van 2022 België en omringende landen België 53,0% Duitsland 47,8% Frankrijk 47,0% Luxemburg 40,4% Verenigd Koninkrijk 31,5% Andere landen Japan 32,6% Canada 31,9% Verenigde Staten 30,5% Australië 26,9% Zuid-Korea 24,2% Nieuw-z Zeeland 20,1% DS-infografiek Bron: OECDReacties